ഒത്തിരി ഓർമ്മകൾ സമ്മാനിച്ച് കടന്നുപോയ 'പള്ളിക്കൊരു മകൻ'!

വളരെ കുറഞ്ഞ കാലയളവിൽ ഇരുളടഞ്ഞുകിടന്ന അനേകം ജനമനസ്സുകളിലേക്ക് സ്നേഹത്തിന്റെയും നന്മയുടെയും പ്രകാശം ചൊരിഞ്ഞിട്ട് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് യാത്രയായ ഫാദർ ബിജോ കരിക്കരപ്പള്ളിയെക്കുറിച്ച്‌ സുഹൃത്തുക്കൾ…

Read More

Pope tells youth to 'Break the mirror' of narcissism, focus on others

On Monday Pope Francis told youth to steer clear of modern society's narcissistic tendencies, which…

Read More

New Provincial Administration 2017-2020

Rev. Dr. Jose Kuriedath CMI - Provincial, Rev. Dr. Antony Kochalumkal CMI- Vicar Provincial, Evangelization…

Read More